Відділ бухгалтерського обліку та звітності  є структурним підрозділом Кам’янської  сільської ради і діє з метою організації бухгалтерського обліку та контролю за цільовим використанням бюджетних коштів,складанням, наданням бюджетної, фінансової та статистичної звітності та її узагальненню.

 Відділ бухгалтерського обліку та звітності пiдпорядковується безпосередньо керуючому справами.

 Відділ у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Мiнфiну, iншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетнi вiдносини i фiнансово-господарську дiяльнiсть бюджетної установи, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також положенням про відділ бухгалтерського обліку та звітності.

 Основними завданнями відділу бухгалтерського обліку та звітності  є:

 1) ведення бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi  Кам’янської сілсьької ради та складення звiтностi;

2) вiдображення у документах достовiрної та у повному обсязi iнформацiї про господарськi операцiї i результати дiяльностi, необхiдної для оперативного управлiння бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фiнансовими i матерiальними (нематерiальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взяттi бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацiю таких зобов'язань, здiйснення платежiв вiдповiдно до взятих бюджетних зобов'язань, достовiрного та у повному обсязi вiдображення операцiй у бухгалтерському облiку та звiтностi;

4) забезпечення контролю за наявнiстю i рухом майна, використанням фiнансових i матерiальних (нематерiальних) ресурсiв вiдповiдно до затверджених нормативiв i кошторисiв;

5) запобiгання виникненню негативних явищ у фiнансово-господарськiй дiяльностi, виявлення i мобiлiзацiя внутрiшньогосподарських резервiв.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності сільської ради здiйснює методичне керiвництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського облiку, складення фiнансової та бюджетної звiтностi у підпорядкованих їй бюджетних установах. 

Закрити вікно